Informacje niejawne

Zasady udostępniania informacji niejawnych w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych

1. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową to informacje, których nieuprawnione ujawnienie może spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.

2. Dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo zlecenie pracy, która może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych może nastąpić po odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

3. Przez dostęp do informacji niejawnych rozumie się jakiekolwiek operacje na nich wykonywane, takie jak wytwarzanie, zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, łącznie z tymi, które wykonuje się w systemach informatycznych.

4. Dokumenty niejawne mogą być udostępniane osobie posiadającej oświadczenie o ochronie danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.

5. Listę osób wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 4 prowadzi i na bieżąco aktualizuje sekretarz szkoły (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych).

6. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić pisemną zgodę na jednorazowe udostępnienie określonych informacji niejawnych osobie nieposiadającej odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia ich klauzuli tajności i musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.


Artykuł modyfikowany przez admin - 2021-05-10 08:02:00 Autor: Marek Sobiech

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43