O szkole

1. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz postanowieniami statutu.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd m.st. Warszawy.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

4. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych wchodzą szkoły:

1) Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" - czteroletnia szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w zawodach:
  a) technik informatyk
  b) technik elektronik
  c) technik elektryk
  d) technik teleinformatyk
  e) technik urządzeń dźwigowych
  f) technik programista.


2) CVI Liceum Ogólnokształcące - bez naboru;
3) Zasadnicza Szkoła Elektroniczna nr 2 - bez naboru;
4) Szkoła Policealna nr 31 - bez naboru;
5) Szkoła Policealna nr 32 dla Dorosłych - bez naboru;
6) VIII Liceum Profilowane - bez naboru;
7) Technikum Uzupełniające nr 26 - bez naboru;
8) Technikum Uzupełniające nr 29 dla Dorosłych - bez naboru;

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43