Rejestry i archiwa

ZSEiL prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:
- Księga uczniów
- Arkusze ocen
- Dzienniki zajęć lekcyjne
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
- Ewidencja legitymacji szkolnych
- Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
- Ewidencja zwolnień z wychowania fizycznego
- Księga uchwał Rady Pedagogicznej
- Zarządzenia dyrektora szkoły
- Decyzje dyrektora szkoły
- Listy pracowników
- Akta osobowe pracowników
- Akta osobowe byłych pracowników
- Ewidencja urlopowa
- Ewidencja chorobowa
- Księgi inwentarzowe
- Rejestr skarg
- Rejestr korespondencji
- Rejestr wydanych świadectw/duplikatów
- Rejestr wydanych zaświadczeń uczniom i pracownikom
- Rejestr druków ścisłego zarachowania
- Rejastr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Powyższe zbiory prowadzone są przez sekretariat, kadry, dyrektora szkoł, zastępców dyrektora, kierownika gospodarczego lub archiwum i udostępniane są organom uprawnionym w godzinach pracy szkoły.

Zespoł Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie


Technikum Elektroniczne nr 3
im. Zołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
ul. Generała Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa

Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax: (+48) 22-839-00-43
Http: www.zseil.edu.pl
E-mail: zseil@zseil.edu.pl

Zespół Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie

Technikum Elektroniczne nr 3
ul. Gen. Józefa Zajączka 7 Warszawa
Tel.: (+48) 22-839-12-23
Fax.: (+48) 22-839-00-43